Alustavale e-kauplejale

Iga alustav veebipood peab vastama järgmistele nõuetele:

1. Ettevõtja peab avaldama tarbijale oma tõesed andmed nagu: ettevõtte nimi, asukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber, kuhu probleemide puhul saab pöörduda;

2. Tarbijale tuleb selgelt kirjeldada ostuprotsessi ning e-kaupluses peavad olema tarbija jaoks kergesti märgatavas kohas müügitingimused.

Veebipoe veebilehel peab olema kliendil kergesti leitav järgmine info: 

 • ettevõtte nimi, asukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber, kuhu probleemide puhul saab   pöörduda; 
 • kauba lõpphind, saatmiskulud ja kõikvõimalikud lisanduvad maksud (kui neid on);
 • tellimuse tühistamise ja toote tagastamise tingimused; 
 • pretensiooni esitamise õigused 
 • garantii tingimused; 
 • kauba tarneaeg; 
 • kes ja kuidas katab tagastamiskulud; 
 • millistel eesmärkidel töödeldakse klientide isikuandmeid ja kellele on e-kauplejal õigus andmeid edastada

3. Tellimuse saamine tuleb e-kaupleja poolt viivitamatult kinnitada (automaatselt väljastatav tellimuse kinnitus, arve või muu dokument).

4. E-kaupleja peab tarbijale teavitama müügihinna ja ühikuhinna. Müügihind on kaubaühiku või kaubakoguse eest tasutav lõpphind. Ühikuhind on aga kauba ühe kilogrammi, ühe liitri, ühe meetri, ühe ruutmeetri või ühe kuupmeetri lõpphind. 

5. Kauba kohta tuleb anda detailne ja eestikeelne tooteinfo. Kui tarbija teeb vale valiku puuduliku informatsiooni tõttu, on tal õigus lepingust kuludeta taganeda ja nõuda ettevõtjalt kahjude hüvitamist.

6. Tarbijale tuleb esitada kauba koguhind koos maksudega ning kõik täiendavad veo-, posti-, kättetoimetamise või mis tahes muud kulud, kui need kulud tuleb kanda tarbijal (postitasu tuleb esitada hiljemalt ostukorvis, kui tasu suurus oleneb tellimuse suurusest, vastasel juhul tuleb hinnad esitada varem). 

7. Tarbijale peab arusaadav olema maksmise, kättetoimetamise ja tellimuse täitmise kord ning asja kättetoimetamise, teenuse osutamise või muu soorituse tegemise aeg (arve tasumise aeg, tarneperiood, teenuse puhul lepingu täitmise aeg).

8. Taganemisõiguse olemasolu korral tuleb esitada selle õiguse kasutamise tingimused, tähtaeg ja kord ning taganemisavalduse tüüpvorm vastavalt justiitsministri määrusele

NB! Kui taganemisõigust ei ole vastavalt VÕS § 53 lõikele 4 ette nähtud, tuleb esitada teave selle kohta, et tarbijal taganemisõigus puudub, või kui tarbija võib oma taganemisõiguse kaotada, teave selle kohta, millistel asjaoludel taganemisõigus kaotatakse. 

9. Teave, kes kannab tarbijapoolsel lepingust taganemisel asja tagastamise kulud. Tarbijal on asja tagastamisega seotud kulude kandmise kohustus vaid juhul, kui ettevõtja teda sellest enne lepingu sõlmimist teavitas. Kui ettevõtja jätab tarbijale sellekohase teabe lepingu sõlmimise-eelselt esitamata, siis peab kulud kandma ettevõtja ise.

10.  Kui tarbijapoolsel lepingust taganemisel kannab tagastamise kulud tarbija, tuleb e-kauplejal tagastada tellimisel tasutud asja kättetoimetamise kulu (juhul, kui see tellimusele lisandus). Kui tarbija ei tagane tellimusest täies ulatuses, tuleb tellimisel tasutud postikulu tagastada proportsionaalselt tellimuses olnud toodete arvule. Näiteks kui tellimuses on 2 toodet ja kättetoimetamise postikulu on 2.50 €, tuleb ühe toote tagastamise korral tagastada ka postikulu 1.25 € ulatuses.

11. Kui e-kaupleja pakub seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele lisaks täiendavat müügigarantiid (näiteks tootjagarantii), tuleb kirjeldada selle olemasolu ja tingimused.

12. Tarbijale tuleb esitada teave pretensiooni esitamise õiguse, aja ja korra kohta.

13. Tuleb kirjeldada ettevõttes rakendatav kaebuste lahendamise kord (näiteks teave kaebustega tegeleva töötaja kontaktandmete ja vastuvõtuaegade kohta või konkreetse e-posti aadressi, kuhu oleks kõige mõistlikum kaebused esitada).

14. Lepingutingimustes tuleb esitada info isikuandmete töötlemise eesmärkide, töödeldavate isikuandmete koosseisu, isikuandmete töötlemise korra ja viisi ning isikuandmete kolmandatele isikutele edastamise lubamise kohta 

15. E-kaupleja annab tarbijale info võimaluse kohta pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole ning pöördumise tingimused. Eestis on kohtuväline kaebusi lahendav organ tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijakaebuste komisjon, kelle pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta.

16.  Kui ettevõtja on kauba maaletooja või pakendab kliendile kauba kilesse, pappi või mistahes teise pakendisse, tuleb liituda taaskasutusorganisatsiooniga, esitada pakendimassiaruandeid ning tasuda pakendiaktsiis.

17. Seadusest tarbija kahjuks kõrvalekalduvad kokkulepped on keelatud ja õigustühised. Eesti Vabariigis kehtivad seadused, mida tuleb täita ning millest juhinduda vastavalt oma tegevusvaldkonnale:

 • Alkoholiseadus  
  •    Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus
  •    Kaubamärgiseadus 
  •    Kaubandustegevuse seadus  
  •    Konkurentsiseadus
  •    Käibemaksuseadus 
  •    Maksukorralduse seadus
  •    Pakendiaktsiisi seadus  
  •    Pakendiseadus
  •    Reklaamiseadus
  •    Tarbijakaitseseadus
  •    Toiduseadus
  •    Toote nõuetele vastavuse seadus
  •    Tubakaseadus
  •    Tulumaksuseadus
  •    Turismiseadus    
  •    Töölepingu seadus
  •    Võlaõigusseadus  
  •    Äriseadustik
 • 19. Andmekaitse Inspektsioon on koostanud põhjaliku juhendi turvalise e-poe loomiseks:

  20. Lisaks on olulised Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused vastavalt ettevõtja tegevusvaldkonnale:

 •    Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/83/EL, 25. oktoober 2011 tarbija õiguste kohta
  •    Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/58/EÜ, 12. juuli 2002, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv)
  •    Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 178/2002, 28. jaanuar 2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused
  •    Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 853/2004, 29. aprill 2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad
  •    Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 852/2004, 29. aprill 2004, toiduainete hügieeni kohta
  •    Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/29/EÜ, 11. mai 2005, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul
 • Ei saanud vastust enda küsimusele? Võta ühendust Võta ühendust